معرفی همکاران

جناب آقای دکتر بهنود برمایه ور،  مدیریت امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی

جناب آقای مهندس حسن حیدری تیر آبادی، کارشناس ارشد مسئول 

جناب آقای مهندس سید رضا ربیعی زکی، کارشناس ارشد مسئول 

جناب آقای مهندس سید محمد رضا حسینی، کارشناس برق و تاسیسات 

جناب آقای مهندس محمد هادی کلانتری خلیل آباد، کارشناس 

سرکار خانم مهندس زینب السادات آیتی زاده، کارشناس ارشد 

آقای محمد ضابطی جمیل، کارپرداز

سرکار خانم فاطمه عزتی، مسئول دفتر